Regulamin sklepu internetowego e-market24.com.pl

 

Sklep internetowy e-market24.com.pl jest prowadzony przez przedsiębiorcę: Aleksandra Grelewicz "Sandra", ul. Zaroślak 1/4, 80-817 Gdańsk, NIP: 583-001-47-32, REGON: 190304623.

- kontakt: 500244830

- email: sklep@e-market24.com.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu e-market24.com.pl przez Użytkowników. Każdy Użytkownik Sklepu obowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz fakt ten potwierdzić podczas rejestracji.

 2. Użytkownikiem sklepu mogą stać się:

- osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- osoby prawne, oraz

- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym prawo przyznaje zdolność prawną,

po dokonaniu rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza oraz podaniu wymaganych danych.

 1. Sprzedawcy wystawiający oferty w Sklepie to podmioty, które przeszły procedury weryfikacyjne oraz zawarły odpowiednie umowy z Sklepem.

 2. Sklep internetowy e-market24.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych lub prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Strona sklepu internetowego e-market24.com.pl nie zawiera ofert, lecz jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§ 2

Rejestracja Użytkownika i przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu przez Użytkowników jest dokonanie rejestracji, polegającej na wypełnieniu niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym.

 2. Zakończenie rejestracji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika podany w formularzu.

 3. Rejestracja prowadzi do utworzenia konta Użytkownika, które zostaje przypisane do adresu e-mail oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.

 4. Użytkownik jest obowiązany wypełnić formularz zgodnie z prawdą i aktualizować swoje dane w przypadku każdorazowej ich zmiany. Wykrycie nieprawidłowych danych skutkować będzie zablokowaniem konta przez administratora sklepu.

 5. Rejestracja Użytkownika oznacza wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

 6. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej między Użytkownikiem Sklepu a Sprzedającym umowy, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Użytkownika Sklepu. Użytkownicy Sklepu w każdym czasie mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do poprawiania błędnych lub nieaktualnych danych oraz prawo do żądania usunięcia danych z bazy danych osobowych. Złożenie żądania usunięcia danych oznacza automatyczne usunięcie konta Użytkownika Sklepu.

 7. Administratorem bazy danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Sklepu jest Aleksandra Grelewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Grelewicz "Sandra" -, ul. Zaroślak 1/4, 80-817 Gdańsk.

 

§ 3

Składanie zamówień

 1. Użytkownik może składać zamówienia na towar po zalogowaniu się do swojego konta na Sklepie.

 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje pomiędzy Użytkownikiem (dalej zwanym również Kupującym) a Sprzedawcą, poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika na towar wystawiony przez Sprzedawcę w Sklepie.

 3. Przyjęcie przez Sklep zamówienia, w szczególności rodzaj zamówionego towaru oraz cena tego towaru, potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres mailowy Użytkownika.

 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący drogą mailową poinformuje Sprzedającego, czy złożone zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.

 5. Z momentem potwierdzenia zamówienia przez Kupującego pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest towar wymieniony w zamówieniu.

 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. O wyczerpaniu się zapasów Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem wysłanym na adres Użytkownika.

 7. Zdjęcia umieszczone w sklepie internetowym mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

§ 4

Formy płatności

 1. Ceny towarów podane są w walucie polskie i uwzględniają należny podatek VAT.

 2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca i niezmienna od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem ust. 3.

 5. Sposób płatności zostaje wybrany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a. za pobraniem - osobiście, gotówką w chwili dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty, -chwilowo opcja wyłączona.

b. przelewem bankowym - za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta,

c. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) - Kupujący zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Kupujący otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu Kupujący powraca do strony internetowej sklepu,

d. kartą płatniczą.

 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującemu inne formy płatności, niż wymienione w ust. 5, na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

 2. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Informacja o ograniczeniach sposobu dostarczania zamówień lub dokonania płatności jest widoczna przy opisie towaru.

 3. Płatności online obsługuje firma Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4 000 000,00 złotych.

 4. Reklamacje Kupujących dotyczące Płatności w Serwisie Dotpay należą do właściwości Dotpay. Zgłoszenie reklamacyjne przesłane przez Kupującego do Dotpay powinno zawierać przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.

 5. Dotpay:

a. oświadcza, że dostarczenie danych Kupujących do bazy danych osobowych następuje za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem oprogramowania Dotpay, w stosunku, do którego Dotpay przysługują prawa,

b. zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych osobowych w celach innych niż związane z realizacją postanowień Umowy miedzy sprzedającym a Dotpay,

c. zapewnia, że informacje zawarte w bazie danych osobowych nie będą dostępne dla większej liczby pracowników, niż to jest niezbędne do właściwego wykonywania postanowień Umowy,

d. oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji Umow miedzy sprzedającym a Dotpay,

e. oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

f. oświadcza, że dane osobowe nie są udostępniane nieuprawnionym podmiotom i nie są przetwarzane w celach marketingowych Dotpay,

g. zobowiązuje się do zniszczenia i wykasowania wszelkich zapisów, utrwalonych w jakiejkolwiek formie i dokumentów zawierających dane osobowe, pochodzących z bazy danych osobowych, w tym usunięcia ich z pamięci komputera w sposób uniemożliwiający jakikolwiek dostęp do danych po upływie 5 lat od daty ustania obowiązywania niniejszej Umowy, o ile nie przeszkodzi to realizacji praw i obowiązków Dotpay wynikających ze stosownych przepisów prawa, mających zastosowanie do stosunku prawnego, jaki niniejsza Umowa stworzyła pomiędzy Stronami.

§ 5

Formy i cennik dostawy

 1. Zakupiony towar dostarczany jest na adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem kuriera lub poczty w terminie 3 dni roboczych od wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Koszty dostawy towaru ponosi Kupujący.

 2. Na życzenie Kupującego do przesyłki dołączana jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę.

 3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie potwierdzenia realizacji zamówienia oraz faktury drogą elektroniczną. Na życzenie Kupującego faktura może być wysłana w formie papierowej.

 4. Cennik i formy dostawy:

 1. Paczka standard - paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Waga przesyłki nie może przekroczyć 30kg. Przewidywany czas dostawy 2 dni robocze od momentu wpłynięcia środków na konto Sprzedającego lub operatora płatności.

 2. Paczka za pobraniem - paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Waga przesyłki nie może przekroczyć 30kg. Przewidywany czas dostawy 2 dni robocze od złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Płatność dokonywana jest u kuriera przy odbiorze paczki przez Kupującego.

 3. Paczka ekonomiczna - paczka wysyłana przez pocztę InPost. Waga paczki nie może przekroczyć 5 kg. Paczką ekonomiczną nie mogą być przesyłane produkty w szklanych opakowaniach np.: słoiki, szklane butelki. Przewidywany czas dostawy 2 dni robocze od wpłynięcia środków na konto Sprzedającego lub operatora płatności.

 4. Dostawa do Kupującego - darmowa dostawa, którą wykonujemy własnym transportem. Ta opcja dostawy może być wybrana, pod warunkiem że:

 • Kupujący odbierze paczkę od dostawcy na terenie miasta Gdańska,

 • wartość zakupionych towarów jest nie mniejsza niż 200,00 zł,

 • odbiór paczki może być zrealizowany w godzinach od 9:00 do 14:00 w dni robocze,

 • Kupujący zostawi swój numer kontaktowy w celu ustalenia szczegółów dostawy i łatwiejszego kontaktu z dostawcą.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupu w celu niezwiązanym ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Złożenie oświadczenia powinno nastąpić w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy. Dla zachowania 10-cio dniowego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu. Po tym czasie prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.

 2. Wzajemnie świadczenia Stron podlegają zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.

 3. Zwrócony w związku odstąpieniem od umowy towar powinien zostać doręczony Sprzedającemu jako kompletny, tzn. ze wszystkimi jego częściami składowymi i przynależnościami. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu sprzedaną rzeczą.

 4. Prawu odstąpienia i możliwości zwrotu nie podlegają świadczenia o właściwościach indywidualnie określonych przez Kupującego oraz świadczenia, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (art. 10 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - j.t.: Dz. U. 2012 r. poz. 1225).

 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na koszt Kupującego wraz z dowodem zakupu, na adres Sprzedawcy.

 6. Zapłacona przez Kupującego cena zostanie mu zwrócona na wskazany przez niego numer konta bankowego niezwłocznie po sprawdzeniu przez Sprzedającego, czy zwrócony towar jest kompletny oraz czy rzecz nie została zmieniona, z uwzględnieniem ust. 3.

§ 7

Procedura reklamacji i gwarancja jakości

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać Sprzedającemu, określając wykrytą niezgodność lub wadę towaru oraz oczekiwania dotyczące sposobu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Kupujący może dostarczyć towar również osobiście na adres: SANDRA Aleksandra Grelewicz 80-716 Gdańsk ul. Rzęsna 3 Giełda Towarowa pawilon 1a.

 2. Termin na powiadomienie Sprzedającego o niezgodności towaru z umową wynosi dwa miesiące od momentu wykrycia niezgodności lub wady. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 3. W przypadku artykułów spożywczych Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedającego niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:

1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):

a. oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

b. dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

 1. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru spożywczego z umową z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 3, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

 2. Sprzedający ustosunkuje się do przedstawionych przez Kupującego żądań w terminie 14 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu przyjmuje się, że Sprzedający żądania Kupującego uznał za uzasadnione.

 3. Niektóre towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją jakości. Zasady i warunki korzystania z gwarancji, uprawnienia Kupującego oraz obowiązki gwaranta określone są każdorazowo w dokumencie gwarancyjnym, dostarczanym wraz z zakupionym towarem.

 1. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru reklamowanego Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwości zmiany niniejszego regulaminu. Dla umów będących w trakcie realizacji zastosowanie będzie miał regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

 2. Informacja o każdej zmianie regulaminu zamieszczana będzie na początku treści regulaminu oraz na stronie głównej Sklepu. Użytkownicy mają nieustanny dostęp do treści regulaminu poprzez stronę internetową Sklepu. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian regulaminu informując o tym Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: magazyn@e-market24.com.pl Odmowa akceptacji regulaminu oznacza rezygnację przez Użytkownika z korzystania z Sklepu i skutkować będzie zblokowaniem konta Użytkownika.

 3. Sklep zastrzega sobie możliwość blokowania kont Użytkowników, którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu bądź przepisy prawa powszechnie obowiązującego.